Eho kuatia retepýpe

Hose Marangatu

Vikipetãmegua

Hose Nazareth-ygua niko María ména ha -Hesukirito reko ohapykuehóvape g̃uarã- ha'ehína, yvy ape ári, Hesu ru'anga, heñoiva'ekue Mariágui. Hesu niko Tupã ra'y. Hose ndaje yvyrambojeguahára ha oñemombe'u ha'e ombo'ehague Hesúpe upe mba'e'apo. Mateo Marangatu he'i hese ha'ehague Jacob ra'y, ha Lucas Marangatu katu he'i hese ha'eha Heli ra'y. Oje'e hese heñoihague Belén-me, ha'éva David táva, ha omanohague Nazareth-pe. Hose niko Tupã poravopyre. Ndojekuaaporãi araka'etépa heñói ha omano; jepémo upéicha, oje'e omanohague Hesu orekórõ 12 ary.

Mateo Marangatu omombe'uháicha, Tupã remimbou ojehechauka Hosépe iképe ha he'i chupe Maria hyeguasuhague Pytu Marangatu rupive ha imemby oipysyrõtaha angaipágui opavavete itavayguápe, Hose, ojeroviaguasúva Tupãre, ogueroviákuri upe mba'e. Arakuéra ohasa rire, Herodes I ojerurérõguare ojejukapa hag̃ua opaite mitã Belen-megua, mokõi ary ohupytýva peve; Hose ogueraha Maria ha Hesúpe Egipto retãme. Herodes omanóvo, Hosé, María ha Hesu ndive ojevy Israel retãme. Ndoikoséigui Judea-pe, Arquelao, Herodes ra'y, oĩháme táva ruvichárõ; ha upémarõ oho hikuái ha oiko Nazareth, Galilea-pe. Tupão oguereko Hosépe Oñopehẽ Marangatu túvaramo ha upéicha avei Tupão ruguasúrõ. Hebreo ñe'ẽme, Hose he'ise “mbojoapypyre”.

Pápa Pío IX ojapókuri Hose Marangatúgui, ary 1847-pe, Tupão Yvoragua Rerekua. Hose Marangatu ára, 19 jasyapy, oñemopyendákuri sa'ary'aty XV-pe ha ary 1621 guive herakuã opaite tupão rupi. Ko'ág̃a hekove oñehesa'ỹijo Hosekuaaty rupive.